WELCOME TO ACTIVE CONSULTANTS (THAILAND)

เรามุ่งมั่นให้บริการด้วยความชำนาญ มีมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน และมองเห็นความสำเร็จของลูกค้าเป็นหลัก

ประวัติความเป็นมา

  • จัดตั้งหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นทางการ
  • เริ่มต้นจัดทำระบบงาน ISO 14065: 2020 และ ISO/IEC 17029: 2019
  • รับเป็นที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและออกแบบการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน จ.สมุทรปราการ)
  • ดำเนินการจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาและจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการ
  • ให้คำปรึกษาในการประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจแก่
    บริษัทและบุคคล
  • เริ่มประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทต่างๆ

ธุรกิจของเรา

เป็นที่ปรึกษาด้านวิศกรรมไฟฟ้า

บริษัทฯ ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งในด้านการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบสายส่งระบบไฟฟ้าทั้งใต้ดินและ
บนอากาศ รวมทั้งจัดทำงานประชาพิจารณ์ในพื้นที่ที่จะดำเนินการนำสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารลงใต้ดินอีกด้วย โดยดำเนินงานต่างๆ บนมาตรฐาน และข้อกำหนด
ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เป็นหน่วยตรวจสอบความใช้ได้
และทวนสอบ ก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ดำเนินการเป็นผู้ตรวจสอบและทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ที่ได้รับรอง
ระบบงานตามมาตรฐาน ISO 14065: 2020 และ ISO/IEC 17029: 2019

โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
และเป็นหน่วยตรวจสอบที่ได้รับรองโดย 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)