พันธกิจ

พันธกิจ

 1. ดำเนินงานตามมาตรฐาน มีแบบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ
 2. ให้บริการด้วยความความชำนาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน
      สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
 3. พัฒนาการให้บริการ รวมถึงองค์ความรู้ให้มีความทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ