Our Service

เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

     บริษัทฯ ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งในด้านการศึกษาความเป็นไปได้ขอโครงการการออกแบบสายส่งระบบไฟฟ้าทั้งใต้ดินและบนอากาศ รวมทั้งจัดทำงานประชาพิจารณ์ในพื้นที่ที่จะดำเนินการนำสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารลงใต้ดินอีกด้วย โดยดำเนินงานต่างๆ บนมาตรฐาน และข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผลงานที่ผ่านมา

     – ปี 2566 โครงการศึกษาวางแผนแม่บท และออกแบบการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับบริษัท โปรเอ็น เทคโนโลยี จำกัด